:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: กิจกรรม เยี่ยมบ้านปันสุข (เยี่ยมเสริมกำลังใจผู้สูงอายุที่มีความพิการ)ประจำปี 2566

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

 เทศบาลตำบลสันผักหวานร่วมกับ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  โดยนางประนอม  อารีโอ๊ต  ประธานชมรม อสม. ตำบลสันผักหวาน  พร้อมด้วย คณะทำงาน ศพค. ตำบลสันผักหวาน และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาล   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อเสริมสร้างกำลังใจผู้สูงอายุที่มีความพิการ   บ้านสันผักหวานน้อย  หมู่ 7 จำนวน 11 ราย
     เทศบาลตำบลสันผักหวาน  ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย อาสาสมัครเยี่ยมบ้าน  จากทุกภาคส่วน  ที่ได้ให้ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เยี่ยมบ้านปันสุข  ตำบลสันผักหวาน    มา  ณ  โอกาส นี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร