:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน
เลขที่ 258 หมู่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053-131532
โทรสาร (FAX) : 053-482131
E-mail : saraban@sunpukwan.go.th
Website : www.sunpukwan.go.th 
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชียงใหม่

 

ลำดับ ส่วนราชการ หมายเลข
ภายนอก
หมายเลข
ภายใน
หมายเลขตรง
1 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 8
101 053-482-149
2 งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ 0,1
102 053-482-150
3 งานการเจ้าหน้าที่   103 053-482-151
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6
104 053-482-152
5 งานพัฒนาชุมชน/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 7
105 053-482-154
6 สำนักปลักเทศบาล/งานนิติการ   106 053-482-155
7 งานการเงินและบัญชี   201 053-482-156
8 งานพัฒนารายได้ 2
202 053-482-157
9 งานพัสดุและทรัพย์สิน   203 053-482-158
10 ผอ.กองช่าง   301 053-482-159
11 กองช่าง     3
302 053-482-160
13 กองการศึกษา 4
401 053-482-161
14 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5
501 053-482-162
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา(ฟิตเนส)   601 053-482-163
16 นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน   701 053-482-217
17 รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน   702 053-482-164
18 ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน   703 053-482-165
19 รองปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน   704 053-482-167
20
เลขานุการนายกเทศมนตรี
  705 053-482-168
21
สภาเทศบาล
  901 053-482-169
22 เครื่องโทรสาร (Fax) 9
801 053-482-131
23 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สนามกีฬา)
   

053-482-099

093-1318-927

093-1318-374

 

แผนที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น