ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรเทศบาลตำบลสันผักหวาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลสันผักหวาน

1.   สภาพทั่วไป
    1)  ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ตำบล สันผักหวาน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดงประมาณ    6   กิโลเมตร   มีพื้นที่ 13  ตารางกิโลเมตร  (8,862 ไร่ )  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ
ทิศเหนือ           จรดเขต  ตำบลแม่เหียะ และ ตำบลป่าแดด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ทิศตะวันตก        จรดเขต  ตำบลหนองควาย   อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก      จรดเขต   ตำบลสบแม่ข่า     อำเภอหางดง และ ตำบลป่าแดด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้               จรดเขต  ตำบลบ้านแหวน     อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

    2)  ลักษณะทางปกครอง
ตำบลสันผักหวานแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะปกครองท้องที่ จำนวน  7   หมู่บ้าน  คือ
     *  หมู่ที่   1        บ้านสันผักหวาน
     *  หมู่ที่   2        บ้านต้นงิ้ว
     *  หมู่ที่   3        บ้านท้าวผายู
     *  หมู่ที่   4        บ้านป่าตาล
     *  หมู่ที่   5        บ้านเบ้อ
     *  หมู่ที่   6        บ้านขัวเด้ง
     *  หมู่ที่   7        บ้านสันผักหวานน้อย

     3)  ประชากร
ข้อมูลประชากรตำบลสันผักหวาน

ที่มา  : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25592. ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ และการบริการพื้นฐาน
2.1  โครงสร้างพื้นฐาน

1)  การโทรคมนาคม
-   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  จำนวน  2  แห่ง (จุดรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ)
2)  การไฟฟ้า
-   ฝ่ายผลิต            จำนวน    1  แห่ง         
-   ส่วนภูมิภาค        จำนวน    1  แห่ง
3)  แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ, ลำห้วย          จำนวน    3  สาย                    
-  บึง, หนองและอื่น ๆ    จำนวน    2  แห่ง
4)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้
-   บ่อน้ำตื้น                       จำนวน      400   แห่ง              
-   บ่อโยก                         จำนวน       1      แห่ง     
-   ประปาหมู่บ้านกรมอนามัย    จำนวน       5      แห่ง          
-   ประปากรมโยธา               จำนวน       3      แห่ง              
-   ประปากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน   1   แห่ง   


2.2  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ   
1)  ภาคอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม  จำนวน   5  แห่ง โดยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
    -  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแกะสลัก  จำนวน  2  แห่ง
    -  อุตสาหกรรมน้ำดื่ม, น้ำแข็ง          จำนวน  2  แห่ง
    -  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับธูปหอม        จำนวน  1  แห่ง
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชน    จำนวน  2  กลุ่ม  ได้แก่
        - กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเกษตรกร บ้านต้นงิ้ว หมู่ 2
        - กลุ่มประติมากรรมดินเผาป่าตาล หมู่  4
2)  ร้านค้าสะดวกซื้อ    จำนวน   2  แห่ง
3)  ภาคการเกษตร
    -  ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญในตำบล เช่น  ข้าว  ถั่วเหลือง
    -  การเลี้ยงสัตว์  เช่น โคขุน  ไก่ไข่

2.3  โครงสร้างทางสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

1)  การศึกษา

*  โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      จำนวน   2   แห่ง   ดังนี้   
- โรงเรียนบ้านป่าตาล         ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- โรงเรียนบ้านสันผักหวาน    ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7
*  ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลสันผักหวาน   จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2
*  โรงเรียนอนุบาลของเอกชน   จำนวน   1   แห่ง  ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย        ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่ 1
*  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ในวัดลัฏฐิวนาราม (ป่าตาล) หมู่ที่ 4

2)   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

*  วัด   จำนวน  5  แห่ง   ดังนี้
- วัดชัยสถิต        ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
- วัดฉิมพลีวัน       ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2
- วัดผาสุการาม    ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3           
- วัดลัฏฐิวนาราม   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- วัดถาวรธรรม      ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5

3)    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

*  ตู้ยามสายตรวจชุมชน        จำนวน   1   แห่ง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน 
*  รถบรรทุกน้ำ                   จำนวน   1   คัน
*  รถตรวจการณ์                 จำนวน   1   คัน
*  ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน    จำนวน   14   ชุด  ( 28 ถัง)

4)  การสาธารณสุข
-  สถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน        จำนวน     1  แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4            
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                   จำนวน     2  แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1            
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน     7  แห่ง 

5)    การบริการประชาชน
-  รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ตัน        2    คัน
-  รถยนต์ส่วนกลาง                     4    คัน
-  รถจักรยานยนต์                       5     คัน                    
-  เครื่องพ่นหมอกควัน                  4     เครื่อง                   
-  เครื่องพ่นสารเคมี                     1    เครื่อง                  
-  เครื่องสูบน้ำ                           2    เครื่อง                 
-  เครื่องตัดหญ้า                         5             เครื่อง                  
-  เครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สำนักงาน)    33    เครื่อง                    
-  เครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตตำบล         1    เครื่อง
-  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา                  2    เครื่อง


เทศบาลตำบลสันผักหวาน
เลขที่ 258 หมู่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131
E-Mail : info@sunpukwan.go.th
copyright © 2555 www.sunpukwan.go.th